Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Badania ankietowe realizowane przez ankieterów Urzędu Statystycznego

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.02.2018

BADANIA ANKIETOWE REALIZOWANE PRZEZ ANKIETERÓW

URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIEUrząd Statystyczny w Krakowie prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa małopolskiego. Podstawę  prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) określająca m. in. zasady prowadzenia badań statystycznych oraz coroczne Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego, stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.

Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są objęte ścisłą tajemnicą statystyczną; zostaną one wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

Bardzo prosimy o przychylność wobec ankieterów statystycznych. Czas poświęcony ankieterom statystycznym, zapewnia wysoką jakość uzyskanych danych statystycznych.

Tożsamość każdego ankietera na terenie województwa małopolskiego można potwierdzić
u kierownika Wydziału Badań Ankietowych:


Joanna Klimont

telefon: 12- 656-30-32 lub 695 256 281

e-mail: J.Klimont@stat.gov.pl   

po godzinie 15.00 w sobotę i  w święta: 12-361-01-23 lub 12-415-60-11          


Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych  (BBGD)

termin:  2.01 – 31.12.2018

 

         Celem badania jest uzyskanie informacji dotyczących wydatków i dochodów związanych  z prowadzeniem gospodarstwa domowego w ciągu jednego miesiąca. Wywiad ankietowy przeprowadzany jest bezpośrednio przez ankieterów. W każdym miesiącu do badań wylosowane jest inne gospodarstwo.


Więcej informacji na stronie:

http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/badania-statystyczne/pbssp-na-2018/czesc-pierwsza/73,badanie.html


lub u koordynatora badania:

Danuta Włodarczyk

telefon: 12-656-30-57 wew. 33Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)

termin:  2.01 – 31.12.2018

 

         Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) jest badaniem ogólnopolskim. Podstawowym celem badania jest uzyskanie danych o sytuacji na rynku pracy w Polsce.


Więcej informacji  można uzyskać u koordynatora badania:

Iwona Filipowska

telefon: 12-656-30-57 wew. 36(ZD-A)

termin:  I Kwartał 2018


Badanie modułowe,  zajmuje się analizą zjawiska pracy nierejestrowanej zarówno ze strony osób deklarujących pracę w szarej strefie, jak i pracodawców oraz gospodarstw domowych, korzystających z pracy nierejestrowanej. Porównujemy w nim osoby pracujące w szarej strefie w powiązaniu  z cechami demograficzno-społecznymi (płeć, wiek, wykształcenie), rodzajem wykonywanej pracy, długością trwania pracy, przyczynami jej podejmowania.


Więcej informacji można uzyskać u koordynatora badania:

Iwona Filipowska

telefon: 12-656-30-57 wew. 36(ZD-E)

termin:  II Kwartał 2018


Badanie modułowe, dotyczy podstawowych informacji na temat możliwości dostosowania organizacji czasu pracy do obowiązków rodzinnych, sprawowania opieki nad dziećmi oraz osobami dorosłymi,  a także korzystania z usług opiekuńczych. Wyniki badania ukazują wiele aspektów z zakresu organizacji życia zawodowego, dostępności instytucji opiekuńczych oraz rezygnacji całkowitej lub częściowej z pracy, w tym w ramach korzystania z prawa do urlopu wychowawczego, w kontekście godzenia pracy zarobkowej i życia rodzinnego.


Więcej informacji można uzyskać u koordynatora badania:

Iwona Filipowska

telefon: 12-656-30-57 wew. 36Kondycja Gospodarstw Domowych (KGD)

termin:  2.01 – 31.12.2018


         Celem badania jest uzyskanie wskaźników przedstawiających postawy (zachowania) konsumentów i ich zmian w czasie, na podstawie subiektywnych opinii ludności na temat zmian ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju i finansowej sytuacji gospodarstwa domowego. Informacje uzyskane z badania wykorzystywane są do oceny bieżącej sytuacji na rynku i oczekiwań konsumenckich.


Wzory ankiet do badania dostępne są na stronie:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/Ankiety/KGD.pdf


Więcej informacji na stronie:

http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/badania-statystyczne/pbssp-na-2018/czesc-druga/141,zestaw.html
 

lub u koordynatora badania:

Danuta Włodarczyk

telefon: 12-656-30-57 wew. 33Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności (EU-SILC)

termin: 3.04-22.06.2018


                Głównym celem badania EU-SILC jest dostarczenie porównywalnych dla krajów Unii Europejskiej danych dotyczących warunków życia ludności. EU-SILC stanowi podstawowe źródło informacji wykorzystywanych do obliczania wskaźników w zakresie dochodów, ubóstwa oraz wykluczenia społecznego na terenie Unii Europejskiej.


Więcej informacji na stronie:

http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/badania-statystyczne/pbssp-na-2018/czesc-pierwsza/77,badanie.html
 

lub u koordynatora badania:

Elżbieta Wojewodzic

telefon: 12 6563057 wew. 33Badanie Spójności Społecznej (BSS)

termin: 5.02-30.05.2018


         Celem Badania Spójności Społecznej jest zebranie informacji pozwalających na dokonanie oceny jakości życia Polaków (dotyczy to zarówno wymiaru materialnego jak i niematerialnego). Ankieta składa się z dwóch formularzy: (BSS-1G) części dotyczącej całego gospodarstwa domowego oraz z formularza (BSS-1I) czyli kwestionariusza dotyczącego jednej wylosowanej do badania osoby w wieku 16 lat i więcej.


Wzory ankiet do badania dostępne są na stronie:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/Ankiety/BSS-1G.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/Ankiety/BSS-1I.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/Ankiety/BSS-1RB.pdf


Więcej informacji można uzyskać u Koordynatora badania:

Danuta Pietruszka

telefon: 12 6563057 wew. 37Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach

domowych (SSI-10)

 termin: 3.04-11.05.2018


               Celem jest określenie poziomu dostępu i wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych. Badaniem w gospodarstwach domowych objęto gospodarstwa z przynajmniej jedną osobą w wieku 16-74 lata, z wyjątkiem osób mieszkających w gospodarstwach zbiorowych.


Więcej informacji można uzyskać u Koordynatora badania:


Danuta Pietruszka

telefon: 12 6563057 wew. 37Badania rolne


        Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach rolnych metodą wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego wywiadu przeprowadzonego przez ankieterów. Istnieje również możliwość samodzielnego wypełnienia formularzy przez Internet (w pierwszym tygodniu trwania badania).


 

Zakres badań rolnych w roku 2018 obejmuje:


  • Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego - (R-ZW-S) 1-17.03.2018
  • Badania pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej – (R-ZW-B) 3-21.12.2018
  • Czerwcowe badanie rolne –(R-CzBR) - Badanie pogłowia bydła, owiec  i drobiu – (R-ZW-B)
    i Badanie pogłowia świń – (R-ZW-S) 1.06-9.07.2018
  • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R) (15-31.01.2018 i 16-31.07.2018)
  • Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku (R-r-zb) 10-27.08.2018
  • Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych (R-r-pw) 5-20.11.2018

Wzory ankiet do badania dostępne są na stronie:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/Ankiety/AK-R.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/Ankiety/R-ZW-B.pdf

http://form.stat.gov.pl/formularze/2018/passive/R-ZW-S.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/Ankiety/R-r-zb.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/Ankiety/R-r-pw.pdf

http://form.stat.gov.pl/formularze/2018/passive/R-CzBR.pdf


Więcej informacji można uzyskać u Koordynatora badania:

Danuta Pietruszka

telefon: 12-656-30-57 wew. 37Uczestnictwo Mieszkańców Polski (Rezydentów) W Podróżach (PKZ)

terminy :

2.01 - 20.01.2018

3.04 - 20.04.2018

1.07 - 20.07.2018

1.10 - 20.10.2018


         Celem badania jest zebranie informacji o krajowych i zagranicznych podróżach członków gospodarstw domowych. Badanie dostarcza informacji o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych  z podróżami, jak również o przyczynach nieuczestniczenia w podróżach.


Wzory ankiet do badania dostępne są na stronie:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/Ankiety/PKZ.pdf


Więcej informacji na stronie:

http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/badania-statystyczne/pbssp-na-2018/czesc-pierwsza/125,badanie.html


lub u koordynatora badania:

Barbara Jakóbczak-Wójcik

telefon: 12-656-30-57 wew. 30
 

Badanie Ruchu Granicznego Osób Przekraczających Granicę Pieszo (BRGp), Badanie Ruchu Granicznego Pojazdów I Osób (BRG) oraz Podróż do Polski (PDP)

termin: 2.01 - 31.12.2018


         Celem badania jest uzyskanie informacji od nierezydentów (osób mieszkających poza granicami Polski dłużej niż rok; nierezydentami mogą być więc także Polacy jeśli spełniają powyższy warunek) opuszczających Polskę, na temat wysokości poniesionych przez nich wydatków związanych z przyjazdem i pobytem w Polsce, w tym na zakup towarów i opłacenie usług wraz z określeniem struktury dokonanych wydatków. Badania na granicach w województwie małopolskim odbywają się na lotnisku w Balicach, Chyżnem i Chochołowie.


Wzory ankiet do badania dostępne są na stronie:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/Ankiety/PDP.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/Ankiety/BRGp.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/Ankiety/BRG.pdf


Więcej informacji można uzyskać u koordynatora badania:


Barbara Jakóbczak-Wójcik

telefon: 12-656-30-57 wew. 31


 

Notowanie Cen Detalicznych – (C02)

Notowanie Cen Targowiskowych – (R-CT)

termin: 2.01 - 31.12.2018


         Notowanie cen detalicznych i targowiskowych dostarcza danych o kształtowaniu się poziomów i dynamiki cen, wzajemnych relacjach pomiędzy nimi oraz zróżnicowaniu terytorialnym. Notowaniem objęte są towary i usługi nabywane przez ludność, w punktach sprzedaży, jednostkach świadczących usługi, placówkach gastronomicznych oraz targowiskach znajdujących się na terenie rejonów badań.


Wzory ankiet do badania dostępne są na stronie:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/Ankiety/R-CT.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/Ankiety/C-02-1.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/Ankiety/C-02-3.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/Ankiety/C-07-1.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/Ankiety/C-08-1.pdf


Więcej informacji można uzyskać u koordynatora badania:


Kinga Gębka

telefon: 12-656-30-57 wew. 36
 

Pliki do pobrania

Do góry