BADANIA ANKIETOWE REALIZOWANE PRZEZ ANKIETERÓW

URZĘDU STATYSTYCZNEGOUrząd Statystyczny w Krakowie prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa małopolskiego. Podstawę  prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) określająca m. in. zasady prowadzenia badań statystycznych oraz coroczne Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego, stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.

Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są objęte ścisłą tajemnicą statystyczną; zostaną one wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

Bardzo prosimy o przychylność wobec ankieterów statystycznych. Czas poświęcony ankieterom statystycznym, zapewnia wysoką jakość uzyskanych danych statystycznych.

Tożsamość każdego ankietera na terenie województwa małopolskiego można potwierdzić u kierownika Wydziału Badań Ankietowych:

Joanna Klimont

telefon: 12- 656-30-32 lub 695 256 281

e-mail: J.Klimont@stat.gov.pl   

po godzinie 15.00 w sobotę i  w święta: 12-361-01-23 lub 12-415-60-11          


 

Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych – (BBGD)

1.01 – 31.12.2017


         Celem badania jest uzyskanie informacji dotyczących wydatków i dochodów związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego w ciągu jednego miesiąca. Wywiad ankietowy przeprowadzany jest bezpośrednio przez ankieterów. W każdym miesiącu do badań wylosowane jest inne gospodarstwo.

Wzory ankiet do badania dostępne są na stronie:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/BR-01.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/BR-01a.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/BR-01b.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/BR-04.pdf

Więcej informacji na stronie:

http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/badanie-budzetow-gospodarstw-domowych-01012016-31122016/

Więcej informacji można uzyskać u:

koordynatora badania - Danuta Włodarczyk

tel. 12-656-30-57 wew. 33


 

Ochrona Zdrowia w Gospodarstwach Domowych (DS-50)

1.01 - 30.01.2017

 

Celem tego badania jest pozyskanie informacji od gospodarstw domowych na temat potrzeb, korzystania i możliwości korzystania przez ludność z usług i świadczeń zdrowotnych oraz informacji o wydatkach poniesionych na zdrowie i ochronę zdrowia. Realizowane przy kwartalnym badaniu budżetów gospodarstw domowych.

Wzory ankiet do badania dostępne są na stronie:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/DS-50G.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/DS-50I.pdf

Więcej informacji można uzyskać u:

koordynatora badania - Danuta Włodarczyk

tel. 12-656-30-57 wew. 33


 

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)

1.01 – 31.12.2017

 

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) jest badaniem ogólnopolskim. Podstawowym celem badania jest uzyskanie danych o sytuacji na rynku pracy w Polsce.

W województwie małopolskim w 2017 roku ankieterzy odwiedzają 11999  mieszkań.

Wzory ankiet do badania dostępne są na stronie:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/ZD.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/ZG.pdf

Więcej informacji na stronie:

http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/badanie-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci-bael/

lub u koordynatora badania -  Iwona Filipowska

tel. 12-656-30-57 wew. 36


 

Pracujący na własny rachunek (ZD-R)

 10.04 - 07.07.2017

 

Badanie będzie realizowane na próbie gospodarstw domowych wylosowanych do BAEL w II kwartale 2017 roku. Ankieta skierowana jest do osób pracujących, tj. osób, które w badaniu BAEL zadeklarują pracę zawodową.

Więcej informacji można uzyskać u:

koordynatora badania -  Iwona Filipowska

tel. 12-656-30-57 wew. 36


 

Kondycja Gospodarstw Domowych (KGD)

1.01 – 31.12.2017

 

Celem badania jest uzyskanie wskaźników przedstawiających postawy (zachowania) konsumentów i ich zmian w czasie, na podstawie subiektywnych opinii ludności na temat zmian ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju i finansowej sytuacji gospodarstwa domowego. Informacje uzyskane z badania wykorzystywane są do oceny bieżącej sytuacji na rynku i oczekiwań konsumenckich.


Więcej informacji można uzyskać u:


koordynatora badania  – Danuta Włodarczyk

tel. 12-656-30-57 wew. 33


Kształcenie Dorosłych (KD)

2.01-28.02.2017

 

                Głównym celem badania Kształcenie dorosłych jest dostarczenie porównywalnych dla krajów Unii Europejskiej danych dotyczących edukacji osób dorosłych. Zestaw zmiennych obowiązujących w badaniu obejmuje udział osób w wieku 18-69 lat uczestniczących w systemie, edukacji formalnej, poza formalnej oraz nieformalnej, w powiązaniu z cechami społeczno-demograficznymi. Dodatkowo badanie ma dostarczyć informacji na temat statusu na rynku pracy oraz znajomości języków obcych.


Wzory ankiet do badania dostępne są na stronie:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/KD-2G.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/KD-2I.pdf

Więcej informacji można uzyskać u:

koordynatora badania -   Iwona Filipowska

tel. 12-656-30-57 wew. 36

 


Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności (EU-SILC)


3.04 - 31.05.2017

 

                Głównym celem badania jest dostarczenie porównywalnych dla krajów Unii Europejskiej danych dotyczących warunków życia ludności. Badanie EU-SILC stanowi podstawowe źródło informacji wykorzystywanych do obliczania wskaźników w zakresie dochodów, ubóstwa oraz wykluczenia społecznego na terenie Unii Europejskiej.

Więcej informacji można uzyskać u:

koordynatora badania: – Barbara Jakóbczak-Wójcik

tel. 12-656-30-57 wew. 18Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych
(SSI-10)

3.04 - 12.05.2017

                              

              Celem badania jest zebranie danych dotyczących wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnej przez mieszkańców Polski. Badaniem w gospodarstwach domowych objęto gospodarstwa z przynajmniej jedną osobą w wieku 16-74 lata, z wyjątkiem osób mieszkających w gospodarstwach zbiorowych, między innymi takich jak: domy studenckie, hotele robotnicze, koszary itp. 


Wzory ankiet do badania dostępne są na stronie:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/SSI-10G.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/SSI-10I.pdf

Więcej informacji można uzyskać u:

koordynatora badania – Barbara Jakóbczak-Wójcik

tel. 12-656-30-57 wew. 18


 

Badania Rolne


Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach rolnych metodą wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego wywiadu przeprowadzonego przez ankieterów. Istnieje również możliwość samodzielnego wypełnienia formularzy przez Internet (w pierwszym tygodniu trwania badania).


Zakres badań rolnych w roku 2017 obejmuje:

  • Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (1 - 17.03 , 1.06 – 10.07 , 1-21.12.2017)
  • Badania pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej (1.06-10.07 , 1-21.12.2017)
  • Czerwcowe badanie rolne (1.06-10.07.2017)
  • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (16 – 31.01 , 14 - 31.07.2017)
  • Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku (11-25.08.2017)
  • Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych (16.10–6.11.2017)
  • Badanie sadów według gatunków i odmian (7.11 – 31.11.2017)

Wzory ankiet do badania dostępne są na stronie:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/AK-R.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/R-r-s.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/R-CzBR.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/R-r-oz.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/R-r-pw.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/R-r-z.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/R-r-zb.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/R-ZW-B.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/R-ZW-S.pdf

Więcej informacji na stronie:

http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/badanie-statystyczne-z-zakresu-sadownictwa-07-30112017/

lub u koordynatora badania - Danuta Pietruszka

tel. 12-656-30-57 wew. 37Uczestnictwo Mieszkańców Polski (Rezydentów) W Podróżach (PKZ)

1.01 - 20.01.2017

1.04 - 20.04.2017

1.07 - 20.07.2017

3.10 - 20.10.2017

 

Celem badania jest zebranie informacji o krajowych i zagranicznych podróżach członków gospodarstw domowych. Badanie dostarczy informacji o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami, jak również o przyczynach nieuczestniczenia w podróżach.


Więcej informacji można uzyskać u:

koordynatora badania – Barbara Jakóbczak-Wójcik

tel. 12-656-30-57 wew. 18
 


Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej  (BRG i BRGp) oraz Podróże nierezydentów do Polski (PDP)

1.01 - 31.12.2017


Celem badania jest uzyskanie informacji od nierezydentów (osób mieszkających poza granicami Polski dłużej niż rok; nierezydentami mogą być więc także Polacy jeśli spełniają powyższy warunek) opuszczających Polskę, na temat wysokości poniesionych przez nich wydatków związanych z przyjazdem i pobytem w Polsce, w tym na zakup towarów i opłacenie usług wraz z określeniem struktury dokonanych wydatków. Badania na granicach w województwie małopolskim odbywają się na lotnisku w Balicach, Chyżnym i Leluchowie.


Wzory ankiet do badania dostępne są na stronie:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/PDP.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/BRGp.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/BRG.pdf

Więcej informacji można uzyskać u:

koordynatora badania – Barbara Jakóbczak-Wójcik

tel. 12-656-30-57 wew. 18


 

Notowanie Cen Detalicznych – (C02)

Notowanie Cen Targowiskowych – (R-CT)

1.01 - 31.12.2017


 

Notowanie cen detalicznych i targowiskowych dostarcza danych o kształtowaniu się poziomów i dynamiki cen, wzajemnych relacjach pomiędzy nimi oraz zróżnicowaniu terytorialnym. Notowaniem objęte są towary i usługi nabywane przez ludność, w punktach sprzedaży, jednostkach świadczących usługi, placówkach gastronomicznych oraz targowiskach znajdujących się na terenie rejonów badań.


Wzory ankiet do badania dostępne są na stronie:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/C-02-10.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/C-02-11.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/C-02-13.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/C-02-30.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/C-02-40.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/C-02-50.pdf

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Ankiety/R-CT.pdf

Więcej informacji można uzyskać u:

koordynatora badania – Halina Kolawa

tel. 12-656-30-57 wew. 36