Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja w sprawie RODO

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.05.2018

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Główny Urząd Statystyczny (dalej GUS) niniejszym informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem przez GUS Pani/Pana danych osobowych.

 

  1. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes GUS mający siedzibę w Warszawie (00-925 Warszawa) przy al. Niepodległości 208.
  2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: GUS przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w celu prowadzenia badań statystycznych, co jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej związanych z realizacją obowiązków statystycznych oraz zadań Administratora w szczególności z wykonywaniem ciążących na Administratorze obowiązków lub przysługujących Administratorowi praw wynikających z ustawy o statystyce publicznej.
  3. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez GUS podlegają tajemnicy statystycznej, co oznacza, że dane osobowe zebrane w badaniach statystycznych podlegają bezwzględnej ochronie, a udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych niż podane w ppkt 2 celów jest zabronione. 
  4. Źródło pozyskiwania danych osobowych: W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, GUS informuje, że Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, dane kontaktowe) zostały pozyskane publicznie dostępnych rejestrów (np. CEIDG, KRS), rejestrów urzędowych oraz innych rejestrów i ewidencji prowadzonych na podstawie ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, zawierających informacje o podmiotach gospodarki narodowej i ich działalności, informacje o osobach fizycznych, ich życiu i sytuacji oraz dotyczące zjawisk, zdarzeń i obiektów oraz systemów informacyjnych administracji publicznej (tj. systemów zbierania, gromadzenia i przetwarzania informacji przez organy administracji publicznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Komisję Nadzoru Finansowego, organy rejestrowe, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne oraz inne podmioty prowadzące rejestry urzędowe). 
  5. Obowiązek podania danych osobowych: W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Pani/Pana, podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. celów Administratora. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić naruszenie przepisów ustawy o statystyce publicznej. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  6. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.
  7. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 100 lat od daty ich uzyskania, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.
  8. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Profilowanie należy rozumieć jako formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu z zachowaniem tajemnicy statystycznej do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.
  9. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: GUS nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

 

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez GUS, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych:

 

Klauzule informacyjne:

Tagi

rodo
Do góry