Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

krakow.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/


Kraków: Wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. K. Wyki 3
Numer ogłoszenia: 75557 - 2016; data zamieszczenia: 08.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Krakowie , ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 4204050, 4154051, faks (012) 415 40 58.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: http://krakow.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. K. Wyki 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami przyłączenia nieruchomości L.dz ITT/III-O/02134/2016, L.inst. 0055/T/2016 z dnia 12 lutego 2016r. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysem..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·          

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 4 000 zł słownie: cztery tysiące złotych, Wadium wniesione w pieniądzu będzie wniesione skutecznie, jeżeli rachunek bankowy zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na nieoprocentowany rachunek bankowy Urzędu Statystycznego w Krakowie Oddział Okręgowy NBP w Krakowie 96 1010 1270 0033 0413 9120 0000 z dopiskiem wadium - numer sprawy: KRK-WAD.271.1.2016 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na nieoprocentowanym rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie zamawiającego beneficjenta zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium w okolicznościach skutkujących zatrzymaniem wadium określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy. Wraz z ofertą należy złożyć stosowne dokumenty: 1) oryginały dokumentów w przypadku wnoszenia wadium w jednej z form, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy, 2) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wskazane jest złożenie kserokopii dowodu jego wniesienia. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli: 1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8 SIWZ, według formuły spełnia/nie spełnia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że należycie wykonał w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na robocie budowlanej w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków w budynku użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2015, poz. 1422 tekst jednolity) o wartości nie niższej niż 180 000 PLN brutto. W celu wykazania, że wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego wykazu/oświadczenia /informacji, według formuły spełnia/nie spełnia

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8 SIWZ, według formuły spełnia/nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: W celu wykazania, że wykonawca posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu i oświadczenia, o których mowa odpowiednio w pkt 8.2 SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego wykazu/oświadczenia /informacji, według formuły spełnia/nie spełnia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8 SIWZ, według formuły spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 76

·         2 - Gwarancja - 24

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://krakow.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE ul. K. Wyki 3, pok. 21, 103 31-223 Kraków.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2016 godzina 10:00, miejsce: URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE ul. K. Wyki 3, pok. 21 31-223 Kraków.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie