Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Badania ankietowe realizowane przez ankieterów Urzędu Statystycznego

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
22.01.2019

BADANIA ANKIETOWE REALIZOWANE PRZEZ ANKIETERÓW
URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIEUrząd Statystyczny w Krakowie prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa małopolskiego. Podstawę  prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2019 poz. 649 i 730) określająca m. in. zasady prowadzenia badań statystycznych oraz coroczne Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego, stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.

Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są objęte ścisłą tajemnicą statystyczną; zostaną one wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

 

Bardzo prosimy o przychylność wobec ankieterów statystycznych. Czas poświęcony ankieterom statystycznym, zapewnia wysoką jakość uzyskanych danych statystycznych.

Tożsamość każdego ankietera na terenie województwa małopolskiego można potwierdzić
u kierownika Wydziału Badań Ankietowych:

Joanna Klimont

telefon: 12- 656-30-32 lub 695 256 281

e-mail: J.Klimont@stat.gov.pl   

po godzinie 15.00  oraz w soboty i  w święta: 12-361-01-23 lub 12-415-60-11          


Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych  (BBGD)

termin:  01.01-31.12.2019

Celem badania jest uzyskanie informacji dotyczących wydatków i dochodów związanych  z prowadzeniem gospodarstwa domowego w ciągu jednego miesiąca. Wywiad ankietowy przeprowadzany jest bezpośrednio przez ankieterów. W każdym miesiącu do badań wylosowane jest inne gospodarstwo domowe.

Więcej informacji  można uzyskać u koordynatora badania:

Danuta Włodarczyk

telefon: 12-656-30-57 wew. 33


Zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych  (EGD)

termin: 1.01 – 22.01.2019

 Celem badania jest uzyskanie bezpośrednio od gospodarstw domowych zakresu informacji o zużyciu paliw i nośników energii oraz czynnikach mający istotny wpływ na wielkość ich zużycia.


Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)

termin:  1.01 – 31.12.2019

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) jest badaniem ogólnopolskim. Podstawowym celem badania jest uzyskanie danych o sytuacji na rynku pracy w Polsce.

Więcej informacji  można uzyskać u koordynatora badania:

Iwona Filipowska

telefon: 12-656-30-57 wew. 36


Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy (ZD-C)

termin:  II Kwartał 2019

Badanie modułowe – dotyczy organizacji i rozkładu czasu pracy. Skierowane jest do osób pracujących zawodowo. Bada w jakim stopniu respondent samodzielnie może decydować o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy na zajmowanym stanowisku oraz czy sam ma wpływ na rodzaj wykonywanych zadań w swojej głównej pracy.

Więcej informacji można uzyskać u koordynatora badania:

Iwona Filipowska

telefon: 12-656-30-57 wew. 36


Kondycja Gospodarstw Domowych (KGD)

termin:  1.01 – 31.12.2019        

Celem badania jest uzyskanie wskaźników przedstawiających postawy (zachowania) konsumentów i ich zmian w czasie, na podstawie subiektywnych opinii na temat zmian ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju i finansowej sytuacji gospodarstwa domowego. Informacje uzyskane z badania wykorzystywane są do oceny bieżącej sytuacji na rynku i oczekiwań konsumenckich.

Więcej informacji  można uzyskać u koordynatora badania:

Danuta Włodarczyk

telefon: 12-656-30-57 wew. 33

 

Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia ( EHIS)

termin: 16.09-16.12.2019

Badanie obejmie aspekty m.in. stanu zdrowia, niesprawność i jej wpływ na życie codzienne, korzystanie z opieki zdrowotnej, stosowanie leków, profilaktyka oraz charakterystykę demograficzno-społeczną osób i gospodarstw. 

Więcej informacji  można uzyskać u koordynatora badania:

Danuta Włodarczyk

telefon: 12-656-30-57 wew. 33


Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności (EU-SILC)

termin: 23.04-28.06.2019
Głównym celem badania EU-SILC jest dostarczenie porównywalnych dla krajów Unii Europejskiej danych dotyczących warunków życia ludności. EU-SILC stanowi podstawowe źródło informacji wykorzystywanych do obliczania wskaźników w zakresie dochodów, ubóstwa oraz wykluczenia społecznego na terenie Unii Europejskiej.

Więcej informacji  można uzyskać u koordynatora badania:

Barbara Jakóbczak-Wójcik

telefon: 12 6563057 wew. 30


Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach

domowych (SSI-10)

termin: 18.03-31.05.2019

Celem jest określenie poziomu dostępu i wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych. Badaniem w gospodarstwach domowych objęto gospodarstwa z przynajmniej jedną osobą w wieku 16-74 lata, z wyjątkiem osób mieszkających w gospodarstwach zbiorowych.

Więcej informacji można uzyskać u Koordynatora badania:

Barbara Jakóbczak-Wójcik

telefon: 12 6563057 wew. 30


Badania rolne

Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach rolnych metodą wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego wywiadu przeprowadzonego przez ankieterów. Istnieje również możliwość samodzielnego wypełnienia formularzy przez Internet (w pierwszym tygodniu trwania badania).


Zakres badań rolnych w roku 2019 obejmuje:

  • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R) 15-31.01.2019 i 15-31.07.2019
  • Czerwcowe badanie rolne –(R-CzBR) - Badanie pogłowia bydła, owiec  i drobiu – (R-ZW-B)
    i Badanie pogłowia świń – (R-ZW-S) 1.06-10.07.2019
  • Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku (R-r-zb) 12-22.08.2019
  • Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych (R-r-pw) 5-20.11.2019
  • Badanie pogłowia bydła, owiec  i drobiu – (R-ZW-B)
    i Badanie pogłowia świń – (R-ZW-S) 1-23.12.2019

Więcej informacji można uzyskać u Koordynatora badania:

Danuta Pietruszka

telefon: 12-656-30-57 wew. 37


Uczestnictwo Mieszkańców Polski (Rezydentów) W Podróżach (PKZ)

terminy :

1.01 - 20.01.2019

1.04 - 20.04.2019

1.07 - 20.07.2019

1.10 - 20.10.2019

Celem badania jest zebranie informacji o krajowych i zagranicznych podróżach członków gospodarstw domowych. Badanie dostarcza informacji
o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych 
z podróżami, jak również o przyczynach nieuczestniczenia w podróżach.

Więcej informacji można uzyskać u Koordynatora badania:

Barbara Jakóbczak-Wójcik

telefon: 12-656-30-57 wew. 30
 

Badanie Ruchu Granicznego Osób Przekraczających Granicę Pieszo (BRGp), Badanie Ruchu Granicznego Pojazdów I Osób (BRG) oraz Podróż do Polski (PDP)

termin: 1.01 - 31.12.2019

Celem badania jest uzyskanie informacji od nierezydentów (osób mieszkających poza granicami Polski dłużej niż rok; nierezydentami mogą być więc także Polacy jeśli spełniają powyższy warunek) opuszczających Polskę, na temat wysokości poniesionych przez nich wydatków związanych
z przyjazdem i pobytem w Polsce, w tym na zakup towarów i opłacenie usług wraz z określeniem struktury dokonanych wydatków. Badania na granicach w województwie małopolskim odbywają się na lotnisku w Balicach oraz Chyżnem i Chochołowie.

Więcej informacji można uzyskać u Koordynatora badania:
Barbara Jakóbczak-Wójcik

telefon: 12-656-30-57 wew. 30


Notowanie Cen Detalicznych – (C02)

Notowanie Cen Targowiskowych – (R-CT)

termin: 1.01 - 31.12.2019

Notowanie cen detalicznych i targowiskowych dostarcza danych o kształtowaniu się poziomów i dynamiki cen, wzajemnych relacjach pomiędzy nimi oraz zróżnicowaniu terytorialnym. Notowaniem objęte są towary i usługi nabywane przez ludność, w punktach sprzedaży, jednostkach świadczących usługi, placówkach gastronomicznych oraz targowiskach znajdujących się na terenie rejonów badań.

Więcej informacji można uzyskać u koordynatora badania:

Kinga Gębka

telefon: 12-656-30-57 wew. 36


Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe - ( SOF-1)

termin: 9.08 - 16.10.2019

Badaniem są objęte wszystkie zarejestrowane w Polsce fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne mające osobowość prawną, w tym również kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, koła łowieckie oraz organizacje wyznaniowe prowadzące działalność społeczną.

Więcej informacji można uzyskać u koordynatora badania:

Kinga Gębka

telefon: 12-656-30-57 wew. 36


 


 

 
 
 

Pliki do pobrania

Do góry