Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Jak zamówić dane

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacje statystyczne można uzyskać przez:

 1. kontakt telefoniczny z Informatorium Statystycznym
 2. złożenie pisemnego zamówienia

Urząd Statystyczny w Krakowie

31-223 Kraków ul. Kazimierza Wyki 3

e-mail:

faks: +48 12 36 10 192

Zamówienie powinno zawierać:

 • zakres tematyczny poszukiwanych danych lub konkretny wskaźnik,
 • zasięg terytorialny,
 • szereg czasowy danych,
 • nazwisko i imię oraz adres i telefon kontaktowy osoby zlecającej.

Przyjmowane są zamówienia na:

 • niepublikowane dane statystyczne,
 • dane z rejestru REGON,
 • rozszerzony zakres rejestru TERYT - systemy SIMC, BREC i NOBC.

Zakres i forma udostępniania informacji

Zakres i formę udostępnianych informacji statystycznych określa Program badań statystycznych zatwierdzany corocznie przez Radę Ministrów.

Informacje udostępniane są w formie:

 • wydawnictw (opracowania, publikacje),
 • komunikatów prasowych i informacji zamieszczonych w środkach masowego przekazu,
 • informacji udzielanych bezpośrednio, telefonicznie lub korespondencyjnie,
 • realizowanych zleceń na indywidualne zamówienie,
 • informacji zamieszczonych w Internecie.

Wszystkie inne agregacje danych statystycznych poza tymi, które wymieniono w Programie  mogą być wykonywane (przy zachowaniu tajemnicy statystycznej) na specjalne zamówienie odbiorcy za odpłatnością.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z obowiązującą ustawą o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 773.) Główny Urząd Statystyczny zapewnia:

 • równoprawny
   
 • równoczesny
   
 • równorzędny dostęp do informacji statystycznych

Wszystkie informacje uzyskane z badań prowadzonych zgodnie z programem badań statystycznych mają charakter danych oficjalnych statystyki publicznej, niezależnie od tego, kto je prowadzi.

Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane jednostkowe identyfikowalne są poufne i podlegają szczególnej ochronie.

Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań statystycznych prowadzonych przez te służby. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych jednostkowych identyfikowalnych dla innych celów jest zabronione, chroni je tajemnica statystyczna (art. 10 ustawy).

Nie mogą być również publikowane ani udostępniane dane zagregowane, jeśli istniałaby możliwość zidentyfikowania na ich podstawie danych odnoszących się do konkretnych osób lub podmiotów gospodarczych. Oznacza to, iż nie można udostępniać danych charakteryzujących wyniki ekonomicznej działalności podmiotów gospodarczych, jeżeli na daną agregację składają się mniej niż 3 podmioty lub udział jednego podmiotu
w określonym zestawieniu jest większy niż 3/4 całości.

Inne

Specjalizacja Urzędu

      Od 1 stycznia 2009 r. w statystyce publicznej obowiązuje nowa organizacja prac wynikająca z wprowadzenia specjalizacji urzędów statystycznych. Polega ona na przypisaniu poszczególnym urzędom realizacji wskazanych badań z terenu całego kraju. Przestała zatem obowiązywać dotychczasowa zasada zbierania przez urzędy wszystkich rodzajów sprawozdań tylko z obszaru danego województwa.

Dodatkowo, dane statystyczne (sprawozdania) należy obecnie przekazywać drogą elektroniczną przez Portal Sprawozdawczy e-Statystyka.

Pozostały zakres zadań statutowych Urzędu Statystycznego, w tym realizacja badań ankietowych (w gospodarstwach domowych łącznie z notowaniem cen), szacunki terenowych (gminnych i wojewódzkich) rzeczoznawców rolnych, realizacja zadań dot. rejestrów urzędowych TERYT i REGON pozostają bez zmian.

W ramach specjalizacji w Urzędzie Statystycznym w Krakowie funkcjonują następujące Ośrodki:

Ośrodek Statystyki Kultury

 • K-01 -  Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej
 • K-02 - Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnych
 • K-03 - Sprawozdanie biblioteki
 • K-05 - Sprawozdanie z działalności wystawienniczej
 • K-06 - Sprawozdanie z produkcji i usług filmowych
 • K-07 - Sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy
 • K-08 - Sprawozdanie kina
 • K-09 - Sprawozdanie z organizacji imprez masowych
 • K-10 - Sprawozdanie z działalności na rynku dzieł sztuki i antyków
 • F-01/dk - Kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury 
 • F-02/dk - Roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury

Ośrodek Zdrowia i Ochrony Zdrowia

 • ZD-2 -  Sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej
 • ZD-3 – Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
 • ZD-4 – Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego
 • ZD-5 – Sprawozdanie z apteki i punktu aptecznego

Ośrodek Badania Gospodarki Społecznej

 • SOF-1 - Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych
 • SOF-2 -  Sprawozdanie o działalności związków zawodowych
 • SOF-3 -  Sprawozdanie z działalności partii politycznych
 • SOF-4 - Sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego
 • SOF-5 - Sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności informacyjnej wybranych organizacji non profit

Ośrodek Statystyki Pomocy Społecznej

 • PS-01 - Sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego
 • PS-02 - Sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej
 • PS-03 - Sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej
 • OD-1 -  Żłobki i kluby dziecięce
   

Adresy stron www wybranych instytucji w województwie małopolskim

Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

  http://www.malopolskie.pl/

Małopolski Urząd Wojewódzki
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków

  https://www.malopolska.uw.gov.pl/

Urząd Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

 https://www.bip.krakow.pl/

Urząd Miasta Tarnowa
ul. Mickiewicza 2
33-100 Tarnów

  http://www.tarnow.pl/

Urząd Miasta Nowy Sącz
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

  http://www.nowysacz.pl/

   

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Pl. Na Stawach 1
30-107 Kraków

  http://wup-krakow.pl/

Komenda Wojewódzka Policji
w Krakowie
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków

  http://malopolska.policja.gov.pl/

Do góry