Przekazujemy Państwu kolejną publikację z zakresu gospodarki mieszkaniowej w województwie małopolskim, w której kompleksowo przedstawiono zmiany w zasobach województwa w okresie trzech lat. Prezentowane opracowanie jest kolejną edycją ukazującą sie w podobnym układzie od 1999 roku.
     Dane przedstawione w publikacji przygotowano na podstawie bilansów zasobów mieszkaniowych, opracowanych w oparciu o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.
     Publlikacja zawiera informacje dotyczące ogólnego stanu zasobów mieszkaniowych i podstawowych wskaźników określających warunki mieszkaniowe. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań z zakresu gospodarki zasobami lokalowymi, dotyczące między innymi procesów prywatyzacji, remontów, modernizacji, zaległości w opłatach za mieszkanie, działań eksmisyjnych i wypłaconych dodatków mieszkaniowych.
     Informacje o stanie zasobów mieszkaniowych według form własności przedstawione zostaną w publikacji "Mieszkania w województwie małopolskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011".
     Niniejsze opracowanie zawiera uwagi metodyczne i komentarz analityczny z wykresami oraz mapami. Podstawowe dane statystyczne (według podregionów, powiatów i gmin) przedstawiono w części tabelarycznej w formacie MS Excel.