W porównaniu z 2018 r. znacznie zmniejszyło się zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza zmalała o 11,2%, a gazowych (bez CO2) – o 14,7%. Odpadów wytworzonych przez zakłady było więcej o 3,2%, a odebranych lub zebranych odpadów komunalnych – więcej o 0,5%.