W porównaniu z 2019 r. zwiększył się pobór i zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności. Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza zmalała o 33,5%, a gazowych (bez CO2) – o 8,1%. Odpadów wytworzonych przez zakłady było mniej o 18,6%, a odebranych lub zebranych odpadów komunalnych – więcej o 4,8%.