W końcu 2021 r. do rejestru REGON wpisanych było 445,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 18,8 tys. więcej niż przed rokiem. Najwięcej podmiotów zajmowało się handlem; naprawą pojazdów samochodowych (19,9% ogólnej ich liczby), jednak największy wzrost w stosunku do 2020 r. nastąpił w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 26,4%).