Opracowanie sygnalne prezentuje stan i strukturę ludności w województwie małopolskim (gęstość zaludnienia; współczynniki: urbanizacji, feminizacji; medianę wieku; wskaźnik starości; ludność według ekonomicznych grup wieku), a także ruch naturalny (przyrost naturalny, urodzenia, zgony, małżeństwa, rozwody, separacje) oraz migracje ludności na pobyt stały (wewnętrzne i zagraniczne). Wybrane dane przedstawiono na tle kraju i innych województw oraz powiatów województwa małopolskiego.