Na terenie województwa małopolskiego na koniec 2021 r. rodzinną pieczę zastępczą sprawowało 1971 rodzin zastępczych i 24 rodzinne domy dziecka. W pieczy zastępczej przebywało 2965 dzieci. W porównaniu z 2020 r. liczba rodzin zastępczych zwiększyła się o 29, a rodzinnych domów dziecka o 1. Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wzrosła o 73.