Na terenie województwa małopolskiego na koniec 2019 r. rodzinną pieczę zastępczą sprawowały 1923 rodziny zastępcze i 24 rodzinne domy dziecka. W pieczy zastępczej przebywało 2871 dzieci. W porównaniu z 2018 r. liczba rodzin zastępczych zmniejszyła się o 1,5%, a rodzinnych domów dziecka wzrosła o 9,1%. Liczba dzieci w pieczy rodzinnej zmniejszyła się o 0,7%. W końcu 2019 r. działało 87 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, w których przebywało 1053 wychowanków. W porównaniu z 2018 r. liczba placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej zwiększyła się o 7,4%, liczba miejsc o 5,5%, a wychowanków o 9,8%. Na koniec 2019 r. działały 342 placówki wsparcia dziennego, które dysponowały 9312 miejscami. Przebywało w nich 9197 dzieci. W porównaniu z 2018 r. liczba placówek zwiększyła się o 44,9%, miejsc o 28,1%, a dzieci w nich przebywających o 22,3%.