Na terenie województwa małopolskiego na koniec 2018 r. pieczę zastępczą sprawowały 1 952 rodziny zastępcze i 22 rodzinne domy dziecka.  W pieczy zastępczej przebywało 2 891 dzieci. W porównaniu z 2017 r. liczba rodzin zastępczych zmniejszyła się o 3,4%, a rodzinnych domów dziecka o 12,0%. Liczba dzieci w pieczy rodzinnej zmniejszyła się o 3,1%.