Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka), instytucjonalną pieczę zastępczą (placówki opiekuńczo- wychowawcze) oraz placówki wsparcia dziennego. Zawiera również podstawowe informacje charakteryzujące zakłady stacjonarne pomocy społecznej.