W ujęciu rocznym odnotowano spadek zarówno liczby badanych podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, jak i ulokowanego w nich kapitału. Wzrosła natomiast liczba osób pracujących w tego typu podmiotach. Nakłady na aktywa trwałe były wyższe niż rok wcześniej. Przychody oraz koszty ich uzyskania także były większe niż przed rokiem. Mniej podmiotów objętych  badaniem finansów wykazywało zysk netto.