W opracowaniu zaprezentowano najważniejsze informacje dotyczące szkolnictwa wyższego w województwie małopolskim w roku akademickim 2016/2017. Podstawowe dane o studentach i absolwentach przedstawiono według: form własności i typów szkół, systemu kształcenia, rodzajów  studiów, a także grup kierunków studiów. Poza tym w opracowaniu zamieszczono wybrane informacje o: nauczycielach akademickich, studiach doktoranckich i podyplomowych, pomocy materialnej dla studentów oraz domach i stołówkach studenckich. Przedstawione dane liczbowe potwierdzają, że województwo małopolskie jest znaczącym ośrodkiem akademickim w Polsce.