W opracowaniu zaprezentowano najważniejsze informacje dotyczące szkolnictwa wyższego w województwie małopolskim w roku akademickim 2017/2018. Podstawowe dane o studentach i absolwentach przedstawiono według: form własności i typów szkół, systemu kształcenia, rodzajów studiów a także grup kierunków studiów. W opracowaniu zamieszczono także wybrane informacje o: nauczycielach akademickich, studiach doktoranckich i podyplomowych, pomocy materialnej dla studentów oraz domach i stołówkach studenckich. Przedstawione dane liczbowe potwierdzają, że województwo małopolskie jest znaczącym ośrodkiem akademickim w Polsce.