W 2017 r. w województwie małopolskim nieznacznie wzrosła liczba rodzin rodzinnej pieczy zastępczej oraz przebywających w nich dzieci, a liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych i ich wychowanków minimalnie się zmniejszyła. W ujęciu rocznym zwiększyła się zarówno liczba placówek wsparcia dziennego jak i korzystających z nich osób. Zwiększyła się również liczba zakładów stacjonarnych pomocy społecznej i ich mieszkańców.