W porównaniu z I kwartałem 2018 r. liczba ludności aktywnej zawodowo zmniejszyła się. Zbiorowość biernych zawodowo pozostała na tym samym poziomie. Obniżył się współczynnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia, wzrosła stopa bezrobocia.

Wyniki kwartalnego, reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w I kwartale 2019 r. wskazują, że w województwie małopolskim było 2640 tys. osób w wieku 15 lat i więcej, wśród których przeważały kobiety (52,1%), a według miejsca zamieszkania –mieszkańcy wsi (51,9%).