W porównaniu z IV kwartałem 2017 r. zmniejszyła się liczba aktywnych zawodowo – zarówno pracujących jak i bezrobotnych, a zwiększyła się zbiorowość biernych zawodowo. Obniżył się współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia, spadła stopa bezrobocia.

W IV kwartale 2018 r. populacja osób aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i więcej liczyła 1454 tys. i zmniejszyła się zarówno w porównaniu z poprzednim rokiem (o 45 tys. osób, tj. o 3,0%), jak i poprzednim kwartałem (o 40 tys. osób, tj. o 2,7%). Populacja osób biernych zawodowo (1194 tys. osób) zwiększyła się zarówno w stosunku do IV kwartału 2017 r. (o 39 tys. osób, czyli o 3,4%), jak i III kwartału 2018 r. (o 42 tys. osób, tj. o 3,6%).