Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie małopolskim oceniany jest optymistycznie przez dyrektorów jednostek z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa, handel detaliczny i hurtowy oraz budownictwo). Negatywne opinie zgłaszają podmioty działające w zakresie zakwaterowania i gastronomii.