Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie małopolskim oceniany jest korzystnie przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność z zakresu informacji i komunikacji, przetwórstwa przemysłowego, handlu detalicznego oraz transportu i gospodarki magazynowej. Nieznacznie pesymistyczne oceny koniunktury zgłaszają przedstawiciele firm z sekcji zakwaterowanie i gastronomia, a także budownictwo. Jednostki handlu hurtowego nie odnotowały zmian w tym zakresie.